Semináře ke Kotlíkovým dotacím v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II

14 Čvc

Dovoluji si Vás touto cestou informovat o vyhlášení dalšího kola Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.

Vzhledem k tomu, že aktuální kolo kotlíkových dotací je určeno pro nízkopříjmové domácnosti (za nízkopříjmové budou považovány pouze domácnosti, v nichž všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a dále domácnosti, ve kterých žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení).

Ve všech obcích s rozšířenou působností v Kraji Vysočina se proto uskuteční semináře jejichž cílem bude poskytnout základní informace o možnostech získání dotací pro nízkopříjmové domácnosti.

Semináře budou probíhat od 17. července 2023 do 23. srpna 2023. Žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání.

Semináře ke Kotlíkovým dotacím v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II

Příjem žádostí bude probíhat elektronicky od 1. září 2023 do 31. srpna 2024. Žádat o dotaci může vlastník rodinného domu resp. bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, která je vytápěna kotlem na tuhá paliva nesplňujícím alespoň 3. emisní třídu.

Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši  95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity:

Typ zdroje Max. dotace
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč
Tepelné čerpadlo 180 000 Kč

Více informací je možné získat na kotlíkové lince 564 602 888 nebo na emailu kotliky@kr-vysocina.cz.