Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecních lesů

Zastupitelstvo obce Dolní Vilímeč se na svém zasedání č 2 dne 27. 04. 2023 schválilo níže uvedená pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva.

 • Samovýrobou rozumíme zpracování určené dřevní hmoty za stanovenou úplatu a za stanovených podmínek. Samovýrobce je fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v obci Dolní Vilímeč. O samovýrobu palivového dřeva je nutno požádat na Obecním úřadě obce Dolní Vilímeč, nebo elektronicky na adresu e-podatelny obec@dolnivilimec.cz.
 • Pro zájemce o samovýrobu a prodej palivového dřeva je na OÚ Dolní Vilímeč zřízen pořadník. Do pořadníku je zařazen každý občan na základě podání písemné žádosti. Tato žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, bydliště, druh zájmu, požadovaný objem, datum podání. Žádost o prodej palivového dřeva nemůže podat fyzická osoba bez trvalého pobytu v obci.
 • Obecní úřad vydá samovýrobcům „Povolení na samovýrobu dřeva“ (dále jen „Povolení“), které bude obsahovat: jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení odpovědné osoby, místo samovýroby, maximální množství palivového dřeva ke zpracování, termín realizace
  a dokončení.
 • Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě uvedeném v „Povolení“. Je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného, než je určeno
  v „Povolení“.
 • Po dokončení a změření dřeva pracovníkem pověřeným obcí bude vyčíslena částka
  k úhradě. Platba musí být provedena do 14 dnů buď hotově v kanceláři OÚ nebo převodem na účet obce.
 • Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k poškozování lesních cest a znečišťování místních a státních komunikací.
 • Samovýroba palivového dřeva je možná po domluvě za úklid daného prostoru. Cena za prodej 1 m3 vytěženého palivového dřeva je stanovena na 50 Kč s podmínkou úklidu klestu. Odvoz si žadatel zajistí sám.
 • Z pořadníku bude vyřazen zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky, porušil pravidla samovýroby, úmyslně poškodil nebo znehodnotil majetek obce. Vyřazení
  z pořadníku je na dobu 3 roků. Závažnější provinění při samovýrobě bude předáno k řešení Policii ČR.

Platnost těchto pravidel je ode dne 1. 5. 2023.